Statut

STATUT

ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA MEDIÓW POLONIJNYCH

 

- podejmując działania dla dobra mediów polonijnych na świecie i wyrażając przekonanie
- potrzebie współpracy mediów polonijnych w celu krzewienia tożsamości narodowej i dbania
- pozytywny wizerunek Polski oraz Polonii i Polaków za Granicą,

oraz

- deklarując wolę współpracy z podmiotami w Polsce, które prowadzą działalność w sferze współpracy z Polonią i Polakami za Granicą,

 

uchwał↓a:

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli mediów polonijnych, działających w różnych mediach dla dobra Polonii i Polaków za granicą.
 2. Stowarzyszenie jest organem demokratycznym, dobrowolnym i samorządnym o celach niezarobkowych.
 3. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejsce rejestracji Stowarzyszenia, a adresem korespondencyjnym jest miejsce zamieszkania Prezesa Stowarzyszenia.

 

§2

 1. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, kluby i zespoły w celu realizacji swoich przedsięwzięć.
 2. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z organizacjami i instytucjami w Polsce i na świecie o podobnych celach działania, które nie kolidują z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§3

 1. Znakiem firmowym Stowarzyszenia jest znak graficzny zatwierdzony przez organ założycielski.
 2. Dopuszczalna nazwa Stowarzyszenia w języku angielskim brzmi World Association of Polish Media Abroad.

 

Rozdział II – Cele i działalność

 

§4

Celami Stowarzyszenia są:

 1. integracja i współpraca pomiędzy redakcjami i dziennikarzami mediów polonijnych na świecie;
 2. działanie na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz promowania wysokich standardów dziennikarstwa i edukacji dziennikarskiej;
 3. dbałość o rzetelną informację o Polonii i Polakach za granicą oraz o Polsce;
 4. promowanie społecznej roli dziennikarzy mediów polonijnych, w szczególności ich wkładu w podnoszeniu i umacnianiu pozycji społecznej i prestiżu diaspory polskiej w krajach zamieszkania oraz
 5. działania na rzecz ochrony wolności słowa i etyki zawodu.
 6. wspieranie członków Stowarzyszenia w ich działalności dziennikarskiej.

 

§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej: szkolenia, seminaria i konferencje dostępne dla wszystkich członków, zarówno przez akcje stacjonarne, jak i za pośrednictwem internetu (strony internetowe, portale, blogi, webinaria);
 2. podejmowanie wspólnych inicjatyw na zasadach partnerstwa z władzami, instytucjami i stowarzyszeniami w Polsce;
 3. organizowanie cyklicznych Forów Mediów Polonijnych;
 4. upowszechnianie dostępu do informacji skierowanego do wszystkich członków;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej;
 6. wydawanie legitymacji prasowych, w oparciu o przyjęty regulamin.

 

Rozdział III – Członkostwo

 

§6

Członkowie Stowarzyszenia mogą być:

 1. członkami zwyczajnymi;
 2. członkami wspierającymi;
 3. członkami honorowymi.

 

§7

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

 1. dziennikarz lub redaktor polonijny działający w różnych mediach, takich jak prasa drukowana, portal, blog, radio i telewizja;
 2. osoba angażująca się w polonijnej działalności medialnej na zasadzie freelance;
 3. emerytowany dziennikarz lub redaktor polonijny.

 

§8

 1. O przyjęciu członka decyduje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek zainteresowanego, poparty rekomendacją dwóch członków stałych Stowarzyszenia oraz po przedstawieniu wiarygodnej i bieżącej działalności redakcyjno-dziennikarskiej.
 2. W razie decyzji odmownej przyjęcia na członka, kandydatowi przysługuje w terminie 30 dni od dostarczeniu informacji o odmowie odwołanie do Walnego Zebrania, którego decyzja w tej sprawie jest ostateczna.
 3. W przypadkach spornych Kongres lub Walne Zebranie są uprawnieni do powołania Komisji Rozjemczej w składzie trzech rozstrzygających: reprezentanta Kongresu, i dwóch członków Zarządu oraz po jednym reprezentancie stron sporu. Decyzje Komisji Rozjemczej zapadają zwykłą większością głosów i są ostateczne.

 

§9

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
 1. uczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia;
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego;
 3. korzystania z organizowanych przedsięwzięć;
 4. posługiwania się legitymacją Stowarzyszenia podczas wykonywania pracy dziennikarskiej;
 5. noszenia odznaki Stowarzyszenia.

 

 1. Obowiązkiem członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest:
 1. Uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia i realizowania jego celów;
 2. Przestrzeganie statutu, Karty Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia, rozporządzeń statutowych oraz uchwał Zarządu, Walnego Zebrania i Kongresu;
 3. przestrzeganie zasad koleżeństwa i solidarności organizacyjnej;
 4. regularne opłacanie składki członkowskiej.

 

§10

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna działająca przez pełnomocnika, deklarująca finansowe lub rzeczowe wsparcie dla Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członek wspierający opłaca składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie wysokości, wyższej niż wynosi składka członka zwyczajnego.

 

§11

 1. Tytuł członka honorowego może być nadany osobie fizycznej za szczególne zasługi dla mediów polonijnych przez Kongres Stowarzyszenia, a w okresie pomiędzy Kongresami przez Walne Zebranie.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 3. Kongres ma prawo nadać tytuł prezesa honorowego Stowarzyszenia.

 

§12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku:
 1. wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu;
 2. skreślenia z powodu nieopłacania składek przez okres dłuższy niż 2 lata;
 3. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania statutu, rozporządzeń i zasad etyki dziennikarskiej lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

 

§13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Kongres;
 2. Walne Zebranie;
 3. Zarząd;
 4. Komisja Rewizyjna.

 

§14

 1. Kadencja władz trwa 4 lata, a wybór odbywa się na Kongresie.
 2. Do władz wchodzą kandydujący w kolejności według uzyskanych głosów.
 3. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty wyborów.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego.
 5. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
 2. zrzeczenia się mandatu;
 3. obiektywnych okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji.
 1. Członek władz Stowarzyszenia może być odwołany z pełnionej funkcji w przypadku:
 1. nieuczestniczenia w 3 kolejnych zebraniach danego organu władzy;
 2. braku udziału w powierzonych zadaniach przez okres 6 miesięcy.
 1. Decyzję o wygaśnięciu mandatu oraz odwołaniu członka podejmuje Zarząd lub Walne Zebranie. W przypadkach spornych rozstrzygnięcie jest w gestii Kongresu.

 

Rozdział V – Kongres

 

§15

 1. Kongres jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływany przez Zarząd co 4 lata.
 2. Do kompetencji Kongresu należy:
 1. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego;
 2. ustalenie głównych działań na okres najbliższych 2 lat;
 3. rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w przewidzianym terminie;
 4. podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. uchwalenie statutu Stowarzyszenia bądź jego zmian;
 6. nadawanie godności członka honorowego i prezesa honorowego Stowarzyszenia;
 7. wybór władz Stowarzyszenia: 5 - 8 członków Zarządu i 3 członków Komisji Rewizyjnej.
 1. O terminie Kongresu powiadamia Zarząd z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Szczegółowe przepisy wyborcze uchwala Zarząd na rok przed Kongresem sprawozdawczo-wyborczym, powołując równocześnie Komisję Wyborczą.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia może zgłaszać pisemnie (drogą elektroniczną) wnioski najpóźniej na tydzień przed Kongresem. Kongres rozpatruje te wnioski i podejmuje decyzje. Wnioski zgłoszone po tym terminie będą rozpatrzone w trybie wolnych wniosków, niewymagających decyzji.
 3. Kongres nadzwyczajny może odbyć się w uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia i zwoływany jest przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 4. Kworum Kongresu wynosi minimum 50% ilości członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i przy każdej liczbie członków w drugim terminie zwołanym nie później niż dwa tygodnie od pierwszego terminu Kongresu.

 

Rozdział VI – Walne Zebranie

 

§16

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd.

§17

 1. Walne Zebranie ustala kierunki działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy zjazdami Kongresu.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu przygotowanego przez Zarząd;
 2. nadzór nad realizacją uchwał Kongresu i Zarządu;
 3. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego;
 4. podejmowanie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 6. rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy członkostwa;
 7. nadawanie członkostwa honorowego w okresach pomiędzy Kongresami.
 1. Zebrania Walnego Zebrania zwołuje Zarząd raz do roku
 2. Kworum Walnego Zebrania wynosi minimum 50% ilości członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i przy każdej liczbie członków w drugim terminie zwołanym nie później niż dwa tygodnie od pierwszego terminu Walnego Zebrania.

 

Rozdział VII– Zarząd

 

§18

 1. Zarząd składa się z 5 - 8 członków, w tym:
 1. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Członków Zarządu;
 2.  Prezes, Skarbnik i Członkowie Zarządu wybierani są przez Kongres;
 3. Wiceprezes i Sekretarz nominowani są przez Prezesa i zatwierdzani przez Kongres.
 1. Wybór Zarządu ma miejsce na Kongresie zwołanego przez Prezesa Stowarzyszenia.   
 2. Prezes Zarządu jest Prezesem Stowarzyszenia i kieruje działalnością Zarządu.
 3. Wakujące miejsce w Zarządzie może być obsadzone przez Zarząd do następnego zebrania Kongresu.

 

§19

 1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie, kieruje jego działalnością i działa w jego imieniu.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają Prezes i jeden członek Zarządu.
 3. Zobowiązania finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmują wspólnie pełnomocnicy Stowarzyszenia: Prezes i Skarbnik.

 

§20

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. realizacja uchwał Kongresu;
 2. kierowanie bieżącą działalnością i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 3. opracowywanie corocznego planu działalności i budżetu Stowarzyszenia;
 4. podejmowanie uchwał, zatwierdzanie regulaminów i rozporządzeń;
 5. powoływanie komisji, komitetów i grup roboczych;
 6. przyjmowanie członków,
 7. przyznawanie legitymacji prasowych;
 8. przyznawanie wyróżnień dla zasłużonych przedstawicieli mediów;
 9. podejmowanie decyzji o przynależności do innych organizacji międzynarodowych;
 10. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Kworum posiedzeń Zarządu wynosi 4/5 ilości członków.

 

Rozdział VIII – Komisja Rewizyjna

 

§21

 1. Komisja jest organem kontrolnym składającym się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 

 1.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola wykonania uchwał Kongresu;
 2. ocena działalności i kontrola finansowa Stowarzyszenia;
 3. przedstawienie sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu;
 4. prowadzenie kontroli opłacania składek członkowskich.
 1. Członkiem Komisji rewizyjnej nie może być członek Rady Naczelnej lub Zarządu.

 

Rozdział IX – Przepisy końcowe

 

§22

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 • składki członkowskie;
 • dotacje i subwencje osób fizycznych i prawnych;
 • darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych;
 • przychody z przedsięwzięć o profilu ukierunkowanym na media polonijne;
 • przychody z reklam na stronie internetowej Stowarzyszenia lub w jego publikacjach.
 1. Dotacje i darowizny nie mogą ograniczać suwerenności Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że cały dochód z tej działalności przeznaczany jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Posiedzenia Kongresu, Walnego Zebrania i Zarządu mogą odbywać się przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technologicznych jak platformy do spotkań online oraz narzędzi umożliwiających zdalne głosowanie.
 4. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia mogą przestać obowiązywać statutowo przewidziane terminy i tryby zwoływania zebrań oraz sposób głosowania, przy jednoczesnym zapewnieniu demokratycznego podejmowania decyzji.
 5.  Zmian niniejszego statutu może dokonać jedynie Kongres kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich uchwalenia.
 6. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć jedynie Kongres lub Walne Zebranie, kwalifikowaną większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków. W takim przypadku majątek Stowarzyszenia musi być przekazany na cele polonijne.

 

 

 

 

Projekt statutu został zatwierdzony przez Komitet Założycielski w dniu 26.09.2019, poprawki do statutu zostały uchwalone przez Zarząd w dniu 15.10.2020, a statut w powyższym brzmieniu zatwierdził Kongres 29.10.2020.