Karta Etyki Dziennikarskiej

Karta Etyki Dziennikarskiej

Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych

 

Dziennikarze i redaktorzy przystępując do Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych zobowiązują się do przestrzegania niniejszej Karty Etyki.

 

Zasada prawdy, obiektywizmu i rzetelności

 • publikowane informacje mają być zgodne z prawdą i relacjonować fakty w ich właściwym kontekście, a w razie rozpowszechnienia błędnej informacji niezwłocznie dokonanie sprostowania
 • niedozwolone jest manipulowanie faktami, a komentarz własny autora ma być wyraźnie oddzielony od zasadniczej informacji
 • informacje mają być przedstawiane niezależnie od własnych poglądów autora i relacjonować różne punkty widzenia
 • publikowane informacje nie mogą naruszać ogólnych praw autorskich i prawa cytatu.

 

Zasada szacunku, tolerancji, ochrony dóbr osobistych oraz tajemnicy zawodowej

 • obowiązuje poszanowanie ludzkiej godności, praw i dóbr osobistych, prywatności i dobrego imienia
 • niedozwolone jest używanie słów obelżywych, stawianie zarzutów godzących w godność człowieka i narażających na utratę zaufania w danej społeczności, stosowanie przymusu
 • podstawowe prawa czytelników, widzów, słuchaczy i e-odbiorców są nadrzędne wobec redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców i administratorów mediów społecznościowych
 • obowiązuje zasada ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem General Data Protection Regulation obowiązującym w krajach Unii Europejskiej lub podobnych rozporządzeń i zasad w innych krajach poza UE
 • nie wolno stosować stwierdzeń i treści o charakterze nienawiści skierowanej wobec mniejszości etnicznych, osób o różnych poglądach politycznych i wyznaniach religijnych oraz osób nieheteronormatywnych
 • należy przestrzegać obowiązku ochrony informatora, gdy ten zastrzega swoją anonimowość.

 

Zasada wolności i odpowiedzialności

 • media polonijne powinny być suwerenne i niezależne 
 • wolność mediów nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców i administratorów mediów społecznościowych odpowiedzialność za treść i formę przekazu informacyjnego oraz oznacza wynikające z nich konsekwencje.

 

 

Powyższa Karta Etyki Mediów Polonijnych zobowiązuje członka ŚSMP do przestrzegania jej zasad, a naruszenie ich może być zgłaszane do Zarządu ŚSMP, który powinien zająć stanowisko, a w kwestiach spornych sprawa zostanie przekazana do decyzji Walnego Zebrania.